Google prevoditelj

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
GospodarstvoGeneralno

VUKOVARSKO GOSPODARSTVO

Osnovni podaci o gradu vukovaru

Površina km2

98,80

Broj stanovnika (popis 2001)

31.670

Broj aktivnog stanovništva(popis 2001)

12.975

*Broj zaposlenih (30.09.2009.)

10.949

*Broj nezaposlenih(30.09.2009.)

2.659

*Stopa nezaposlenosti %

19,53

Broj trgovačkih drušava

348

Broj obrta (30.06.2009.)

710

Ukupan broj zaposlenih u Gradu Vukovaru sa stanjem 30.09.2009. je 10.949 .

Ukupan broj nezaposlenih u Gradu Vukovaru sa stanjem 30.09.2009. je 2.659

Stopa nezaposlenosti iznosi 19,53%

Ako sadašnje stanje usporedimo sa stanjem prošle godine na isti datum (kada je bilo zaposleno 10.972 ,nezaposleno 2.559 ,stopa nezaposlenosti iznosila 18,91%) vidimo da je došlo do malog porasta stope nezaposlenosti od 0,62 %

U Gradu Vukovaru prava iz socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb ostvaruje mjesečno 1400 članova obitelji.Krajem 2007. godine taj broj jeiznosio 1.149,krajem 2008. 1.229.

Iz navedenih podataka je vidljivo da se broj korisnika povečava.

Osim navedenih prava Grad Vukovar financira druga prava iz socijalne skrbi i humanitarnu djelatnost. Broj osoba koji koriste neki od oblika ovih prava je 3.457 osoba mjesečno .Za ovu namjenu Grad izdvaja cca 4,0 milijuna kuna.

Prosječan broj zaposlenih u 2008.godini u gospodarstvu iznosio je 5.818 osoba što je u odnosu na

2007.godinu kada je bilo zaposleno 5.442 osobe povećanje od 6,9 %.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u 2008.godini iznosila je 3.268 kuna što je u odnosu na 2007. godinu kada je iznosila 3.048 kuna,povećanje od 7,2 %.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u gospodarstvu RH u 2008.godini iznosila je 5.178 kuna.

Isplaćena prosječna plaća u Vukovaru u odnosu na prosjek RH je niža za 36,9%.

Ukupni prihodi u 2008.godini tvrtki sa područja Grada Vukovara iznosili su 2,8milijardi kuna.U odnosu na 2007.godinu ,prihodi su povećani za 8,9%

Investicije u dugotrajnu imovinu u 2008.godini u odnosu na 2007.godinu su smanjene za 24,3% i iznosile su 156,3 milijuna kuna.

Osnovni financijski pokazatelji poduzetnika u 2008. godini

Naziv /godina

2007.

2008

Broj poduzetnika

348

Prosječan broj zaposlenih

5442

5818

+ 6,9 %

Ukupni prihodi

2.569.460.015

2.798.150.000

+8,9%

Ukupni rashodi

2.408.468.981

2.636.909.834

+ 9,5 %

Dobit prije oporezivanja

224.992.545

218.004.168

-3,1 %

Gubitak prije oporezivanja

64.001.512

56.763.746

-11,3%

Porez na dobit

6.423.819

7.047.626

+ 9,7 %

Dobit nakon oporezivanja

218.606.695

210.621.372

-3,7 %

Prosječna neto plaća po zaposlenom

3.048

3268

+ 7,2 %

Investicije u dugotrajnu imovinu u razdoblju od 01.01.do 31.12.

208.073.793

156.383.926

- 24,8 %

Uvoz

602.402.262

630.901.930

+4,7 %


Podaci o ukupnom broju nezaposlenih i zaposlenih na području grada Vukovara

Podaci za razdoblje

Broj nezaposlenih na dan

Broj zaposlenih HZMIO

Stopa nezaposlenosti

%

30.09.2009.

2.659

10.949

19,53

30.09.2008.

2.559

10.972

18,91

30.09.2007.

2.812

10.332

21,39

30.09.2006.

3.023

8.894

25,36

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA GRADA VUKOVARA

za razdoblje: 1. siječnja do 30. rujna 2009.

Broj poduzetnika 349 (iznosi u kunama bez lipa, Index: prethodna godina 100)

OPIS

Prethodna godina

Tekuća godina

Index

Prihodi od prodaje u zemlji

1.607.820.803

1.278.781.020

79,5

Prihodi od prodaje u inozemstvu

133.706.416

179.835.595

134,5

Prihodi na temelju uporabe vlast. proizv., robe i usluga za vl. potr.

7.780.290

5.580.281

71,7

Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija

36.059.032

22.336.025

61,9

Prihodi od poslovnog najma nekretnina, postrojenja, opreme i sl.

20.146.725

21.199.834

105,2

Ostali prihodi

98.764.919

85.390.359

86,5

Ukupni prihodi

1.904.278.185

1.593.123.115

83,7

Materijalni troškovi

233.381.911

174.318.907

74,7

Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe

912.449.463

766.562.460

84,0

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

171.882.687

156.509.943

91,1

Troškovi osoblja

258.234.851

274.780.548

106,4

Nadnice i plaće (neto)

162.498.679

174.801.825

107,6

Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz i na plaće

95.736.172

99.978.723

104,4

Naknade izdataka zaposlenima i naknade članovima uprave

17.674.155

18.138.107

102,6

Amortizacija

58.959.277

61.139.461

103,7

Ostali troškovi poslovanja

64.514.372

59.289.690

91,9

Financijski, izvanredni i ostali nenavedeni rashodi

102.600.360

104.563.793

101,9

Ukupni rashodi

1.819.697.076

1.615.302.909

88,8

Predujmovi poreza na dobit

2.863.859

4.063.237

141,9

Ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama

276.773

305.277

110,3

Zalihe - stanje 1.1.

754.736.379

722.964.062

95,8

Sirovine i materijal

67.702.224

73.414.755

108,4

Proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)

238.525.849

296.787.422

124,4

Trgovačka roba

255.352.058

203.905.199

79,9

Gotovi proizvodi

193.156.248

148.856.686

77,1

Novčana sredstva na računima i u blagajni

129.123.436

143.266.000

111,0

Potraživanja od kupaca

799.148.831

927.804.142

116,1

Obveze prema dobavljačima

677.306.953

731.534.339

108,0

Broj mjeseci poslovanja

2.660

3.055

114,8

Oznaka veličine poduzeća

0

362

-

Oznaka vlasništva

0

7.282

-

Prosječan broj zaposlenih krajem tekućeg razd. (puni broj)

5.910

6.089

103,0

Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)

5.618

5.956

106,0

Obračunani PDV u obavljenim isporukama dobara i usluga

357.847.183

278.870.517

77,9

Obračunani pretporez u primljenim isporukama dobara i usluga

344.726.024

281.180.780

81,6

Obračunane obveze za posebne poreze (trošarine)

9.621.671

9.507.029

98,8

Potraživanje za posebne poreze (povrat trošarina)

0

68

-

Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu

137.143.674

130.230.163

95,0

Stambene zgrade

3.377.139

3.127.973

92,6

Ostale građevine i zgrade

39.771.251

57.859.095

145,5

Domaća oprema s montažom ukupno

14.622.163

17.277.190

118,2

Uvozna oprema s montažom ukupno

65.437.333

38.499.237

58,8

U tome automobili

9.897.361

7.795.209

78,8

Ostala materijalna dugotrajna imovina

10.693.894

9.046.488

84,6

Nematerijalna dugotrajna imovina

3.241.894

4.420.180

136,3

Prosječna neto plaća po zaposlenom

3.213,84

3.260,98

101,4