Google prevoditelj

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ZonaDetalji

GRAD VUKOVAR - GOSPODARSKA ZONA VUKOVAR

Kratak opis

Županija Vukovarsko-srijemska
Regija Istočna (Panonska) Hrvatska. Panonska Hrvatske obuhvaća 8 županija: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija.
Grad/ općina Grad Vukovar
Ime poslovne zone Gospodarska zona Vukovar

Kontakt

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,vgz@vgz
Sveukupna površina zone (ha) 33,00 ha
Ime većinskog vlasnika Vukovarska gospodarska zona d.o.o. 
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 33,00 ha
Broj parcele Prodano jedna parcela, a na šest parcela investitori pravo građenja, ostale slobodne katastarske čestice se prodaju.
Vlasnički list (broj): ZK.UL. 9895        KČBR. 395/19, 395/23, 395/27, 395/58, 395/60
ZK.UL. 9837        KČBR. 395/65, 395/66
ZK.UL. 10001      KČBR. 395/52
ZK.UL. 9827        KČBR. 395/26
ZK.UL. 9413        KČBR. 395/1, 401/2
Katastarski(posjedovni) izvadak: Br.PL. 8995         KČBR 395/19, 395/26, 395/27, 395/58, 395/60, 395/65, 395/66, 395/23,395/1,401/2
Br.PL. 9290         KČBR 395/52
Vrsta vlasništva (vlasništvo, pravo gradnje)

Prodaja parcela po povlaštenoj cijeni, najam,

Kontakt većinskog vlasnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Ostali vlasnici Postoji samo jedan vlasnik slobodnih parcela, a to je Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
Kontakt ostalih vlasnika  
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne Ne
Prostorni plan (opis i godina donošenja) Da, Službeni vjesnik Grada Vukovara br.1/2006
Plan nižeg reda izrađen (da/ne i koji) Službeni vjesnik Grada Vukovara br.5/2007 ( urbanistički plan )
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) Ne
Moguće djelatnosti Gospodarski prihvatljivi sadržaji: industrijski, obrtnički, zanatski, gospodarski pogoni svih vrsta skladišta, skladišno-veleprodajni prostori, te poslovne, upravne, uredske, trgovačke, ugostiteljske i turističke građevine, komunalne djelatnosti, reciklažna dvorišta, komunalne djelatnosti kao prateći sadržaji osnovne poslovne djelatnosti.
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne Da
Max brutto izgrađenost površine Izgrađenost građevinske čestice nesmije biti veća od 50%, te da 20% građevinske površine mora biti izelena površina.
Max iskoristivost površine  
Max broj katova/visina građevine ( m) Proizvodno-poslovne građevine: podrum, prizemlje, četitri kata i potkrovlje.
Uredske građevine: dva podruma, prizemlje, osam katova i potkrovlje.
Pristup do parcele-opis Da, povezano sa državnom cestom D55
   

Lokacija

Strateški položaj (opis)
Smještaj zone je takav da leži na Dunavu uz državnu granicu sa Srbijom. Od najvećeg željezničkog čvorišta u Hrvatskoj, grada Vinkovaca udaljena je samo 16 kilometara. Državnom cestom D55 preko Vinkovaca, Vukovar je dobro povezan i s 39 km udaljenim čvorom Županja na autocesti Zagreb-Lipovac. S 33 km udaljenim Osijekom i budućim koridorom V C, povezuje ga državna cesta D2 . Od zračne luke Klisa udaljen je 20-ak km
Blizina urbanog centra km Grad Vukovar 1 km
Vrsta i nosivost tla Nosivost tla pogodna za izgradnju građevina.
Konfiguracija terena (opis) Prema konfiguraciji terena, možemo reći da se poduzetnička zona nalazi u ravničarskom području.
Zona u vodozaštitnom području da/ne Ne
Zona u potencijalno poplavljenim područjima Ne
Klimatska obilježja Prostor Vukovarsko-srijemske županije ima umjereno kontinentalnu klimu. Ljeta su sunčana i vruća, a zime su hladne i sa snijegom. Srednja godišnja temperatura kreće se oko 11°C sa srednjim najtoplijim maksimumom od 29,9°C i srednjim minimumom od 12,2°C. Srednje godišnje padaline kreću se u relativno uskom rasponu. Najniže su u krajnjem istočnom dijelu gdje iznose oko 650mm, a idući prema zapadu vrijednost srednjih godišnjih padalina postupno raste do 800mm. Najviše padalina ima u proljeće i sredinom ljeta, što pogoduje usjevima. Srednja relativna vlaga iznosi 79%. Prosječne višegodišnje temperature u najtoplijem mjesecu, srpnju kretale su se od 21,2°C u Gradištu do 21,9°C u Županji.
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici

Postojeći investitori u zoni:

  1. - M SAN NEKRETNINE d.o.o.,
  2. - RES IMMOBILES d.o.o.,
  3. - LIGNIUM PRODUKT d.o.o.,
  4. - MKZ d.o.o.,
  5. - MISTRAL d.o.o.,
  6. - AUTO PRIJEVOZ STIPE HRGIVIĆ (obrt),
  7. - DUROCOOL SYSTEMS d.o.o.

Vrsta prijenosa

Svi mogući oblici vlasništva/korištenja Da
Prodaja Da
Najam
Pravo gradnje (broj godina)
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine U Republici Hrvatskoj promet nekretnina se oporezuje po poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene nekretnine. Visina poreza određuje se na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene porezne uprave gdje se nekretnina nalazi. Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Stopa poreza na najam
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
   

Fotografije/grafički materijali

Fotografija lokacije Da
Zračna snimka Da
Map of site layout/: Grafički prikaz lokacije Da
Map of site in regional context/: Grafički prikaz šireg područja (u regionalnom kontekstu) Da

Olakšice i poticajiKriteriji dobivanja olakšica i poticaja koje pojedini poduzetnici mogu koristiti regulirani su kako slijedi:

1. Mjera 1 podrazumijeva:

Kupnja zemljišta uz povlaštene cijene zemljišta po m²

CIJENA 1 M2 ZEMLJIŠTA
Proizvodne djelatnosti               5,00 EUR
Uslužne djela                              8,00 EUR
KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA

Obveza zapošljavanja 1 nezaposlenog radnika na 400 m2 zemljišta.

Kriterij za ispunjenje uvjeta za postojeće tvrtke iz prethodnog stavka je povećan broj zaposlenih(broj zaposlenih prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora) za 1 novozaposlenog radnika na 400 m2 zemljišta(prosječan broj novozaposlenih radnika u 4 i 5 godini)na kraju pete godine od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kriterij za ispunjenje uvjeta za novo osnovane tvrtke je prosječan broj novozaposlenih radnika u 4 i 5 godini od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora koji mora biti najmanje 1 na 400 m2

Iznos povlastice po mjeri 1 iznosi 87,5%(35 EUR po 1 m2 zemljišta)za proizvodne djelatnosti i 80%(32 EUR po 1 m2 zemljišta) za uslužne djelatnosti u odnosu na tržišnu vrijednost zemljišta od 40 EUR po 1 m2

U slučaju da se na zemljištu koje je predmet kopoprodaje nalazi objekt, za kriterij se uzima površina zemljišta, a povlastica se obračunava na ukupnu vrijednost nekretnine (vrijednost zemljišta + vrijednost objekta)

Iznos povlastica iznosi 87,5% za proizvodne djelatnosti i 80% za uslužne djelatnosti.

 
2. Mjera 2 podrazumijeva:

- oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za proizvodne djelatnosti
- niska cijena komunalnog doprinosa za ostale namjene
- plaćanje komunalnog doprinosa u obrocima do 5 godina, za ostale djelatnosti,

3. Mjera 3 podrazumijeva:

- oslobađanje plaćanja komunalne naknade od dobivanja uporabne dozvole:

u prvoj godini 100%,

drugoj godini 50%

i trećoj godini 25%,


4. Mjera 4 podrazumijeva:

- oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku u razdoblju do tri godine poslovanja na području Zone,

5. Mjera 5 podrazumijeva:

- pogodnosti koje poduzetnici imaju na području Grada Vukovara na temelju Zakona su slijedeće: djelomično oslobađanje od plaćanja poreza na dobit i dohodak, carinske pogodnosti

povrat 50% uplaćenih doprinosa

sufinanciranje gospodarskih projekata do 25% od strane Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

6. Mjera 6 podrazumijeva:

- Osigurana povoljna kreditna linija za financiranje projekata u Gospodarskoj zoni Vukovar

7. Mjera 7 podrazumijeva:

- Logistička potpora stručnih službi Grada Vukovara

Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija Cijene se kreću 50 – 100 EUR/m2 ovisno lokaciji i opremljenosti infrastrukturom.
Valuation price of land kn/m2/:Porezna cijena Na kupnju zemljišta se plaća porez na promet nekretnina 5 %.
Cijena najma  1 kn/m² - najam moguć na samo tri čestice predviđene za tu namjenu

Demografski podaci

Radna populacija /dostupna radna snaga Prema evidenciji HZZ-a iz srpnja 2011. u Vukovaru je 2.424 osoba nezaposleno, a na području cijele Vukovarsko-srijemske županije ima evidentirano je ukupno 17.437 nezaposlene osobe.

Struktura nezaposlenih u gradu Vukovaru prema dobi

 

Broj nezaposlenih

 

15-19

 

20-24

 

25-29

 

30-34

 

35-39

 

40-44

 

45-49

 

50-54

 

55-59

 

60-64

 

65 i više

Ukupno

Ž

M

Grad Vukovar

2.424

1.343

1.081

75

327

345

310

253

236

213

316

253

93

3

Udio

100,0

55,4

44,6

3,1

13,5

14,2

12,8

10,4

9,7

8,8

13,0

10,4

3,8

0,1

 

                      Struktura nezaposlenih u gradu Vukovaru prema razini obrazovanja

Stupanj obrazovanja

Grad Vukovar

%

Bez škole

43

1,8

Osnovna škola

635

26,2

Sr. šk. 3 god.

795

32,8

Sr. šk. 4 god.

653

26,9

Gimnazija

94

3,9

Viša šk., str. studij

116

4,8

Fakultet

88

3,6

Ukupno

2.424

100,0

Cijena radne snage (plaća) KV radnika,..: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u Hrvatskoj za listopad 2010. iznosila je 5 303 kunu.                                                                                                                                                                                                   Izvor: FINA
Broj neradnih dana -državnih praznika u tri godine U posljednje tri godine imali smo ukupno 42 neradnih dana i blagdana u Republici Hrvatskoj.
Centri za obuku  
Inkubatori

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

Poduzetnički inkubator Vukovar-Tržni centar Borovo naselje

Centri za prekvalifikaciju

Da 
Tehničko učilište Vinkovci
I.G. Kovačića 3;
Tel: +385 (0)32 443 153

UČILIŠTE SLAĐANA DABRO ustanova za osposobljavanje i usavršavanje
Vukovar, Vijenac Ruđera Boškovića 3

Veleučilišta

Da
VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA VUKOVAR
Županijska 50
32 000 Vukovar
Tel: +385 32 444 688
Web: www.vevu.hr

Stručni studiji:
• Studij trgovine
• Upravni studij
• Studij fizioterapije

Ostalo  

Infrastruktura

   

Struja

Dobavljač usluge web: http://www.hep.hr/ods/dp/vinkovci/
Udaljenost od lokacije u m Postoji do svake parcele.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar:                                                                                                    
Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Ukupni broj prekida po godini (sati/godine) 0
Dvojno napajanje omogućeno iz jedne trafostanice Da
Dvojno napajanje omogućeno iz dvije trafostanice Da
Prosječna cijena za kilovat po satu u eur 0,083 € niski napon,   0,051 € srednji napon,   0,038 € visoki napon
Naknada za el.priključak Visina naknade za priključenje ovisi o naponskoj razini obračunskog mjernog mjesta i priključnoj snazi.
Grafički prikaz el. sustava Da
   

Plin

Ime dobavljača e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Veličina plinske cijevi U prvoj fazi izgrađeno:                                                                                                                                                                     profil           110 x 10mm               3294m                                                                                                                                 profil           160 x 13,4mm            1260m                                                                                                                                       profil           110 x 10mm               3294m
Udaljenost od lokacije u m Postoji do svake parcele.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar:
Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Tlak plina 3 bara
Toplinski ventil Postoji glavni zaporni ventil na ulasku u zonu.
Prodajna cijena 0,5 €/m3 ( sa PDV-om )
Naknada za plinski priključak 15 € po kilovatu plus radivi na priključku
Grafički prikaz plinskog sustava Da
   

Voda

Voda za piće Da
Dobavljač usluge Vodovod grada Vukovara d.o.o.
Vukovar
Tel: +385 32 424 706
Fax: +385 32 424 724
Udaljenost cjevovoda od lokacije u metrima Postoji do svake parcele.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar:
Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Veličina cjevovoda Vodopskrbni cjevovodi: DN 110, L=70 m; DN 125, L=145 m; DN 160, L=70 m; DN 225, L=338 m; DN 315, L=145 m.
Ukupna duljina =768 m
Tlak 5
Rezidualni 4,5 bar
Statični 4,7 bar
Prosječna cijena za m3 u eur 1,30 eur/m3 (9,51 kn)
Naknada za vodni priključak Nema naknade za vodni priključak.
Industrijska voda-(tehnička voda) nema
Grafički prikaz vodovodnog sustava Da
   

Kanalizacija

Dobavljač Vodovod grada Vukovara d.o.o.
Vukovar
Tel: +385 32 424 706
Fax: +385 32 424 724
Kanalizacijski cjevovod Da,oborinska kanalizacija, sanitarna kanalizacija
Veličina Kolektori: DN 300, L=1232 m; DN 400, L=180 m; DN 500, L=240 m; DN 600, L=278 m; DN 700, L=168 m; DN 1000, L=135 m; DN 1100, L=150 m; DN 1200, L=288 m; DN 1400, L=350 m; DN 1500, L=390 m.
Ukupna duljina =3409 m
Udaljenost cjevovoda od lokacije u metrima Sve parcele su pokrivene kanalizacijom.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar:
Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Pogon za pročišćavanje tekućeg otpada Ne
 Otpadne vode - industrijske  
Otpadne vode - komunalne  
Komentar Otpadne vode  
Prodajna cijena 0,46 eur/m3
Naknada za kanalizacijski priključak nema naknade
Grafički prikaz kanalizacijskog sustava Da
   

Otpad

Ime operatera Komunalac d.o.o. Vukovar,
Sajmište 174,
32 000                                                                                                                                                                                           Vukovar
Postupanje-obrada s komunalnim otpadom Komunalni otpad prikuplja se na mjestu nastanka i odvozi od strane ovlaštenog komunalnog poduzeća na za to predviđeno odlagalište komunalnog otpada.
Kruti otpad -industrijski Krupi industrijski otpad prikuplja se i zbrinjava na zakonom propisan način.
Kruti otpad-komunalni Kruti komunalni otpad prikuplja se na mjestu nastanka i odvozi od strane ovlaštenog komunalnog poduzeća na za to predviđeno odlagalište komunalnog otpada.
Grafički prikaz odlagališta otpada  
Komentar (infrastruktura)  
   

Telefon

Priključak Da
Dobavljač usluge Svi operateri koji djeluju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Udaljenost od lokacije u m Postoji u zoni.
Građevinska dozvola (komentar) Uporana komentar:
Dozvoljava se investitoru, Grad Vukovar, Dr.F. Tuđmana 1, uporaba dijela izgrađene građevine – infrastruktura gospodarske zone – prometnice, javna rasvjeta, kanalizacijska, vodovodna, TK i plinska mreža, u Vukovaru, na k. č. br. 395/18, 395/20, 395/22, 395/24, 395/25, 395/28, i 395/30 k.o. Vukovar.
Broj linija dostupan trenutno Broj linija dostupan je u skladu sa potrebama u zoni.
Komentar komunikacije  
Grafički prikaz TT mreže Da
   

Transport

Povezanost na auto-cestu Da
Ime A3   Bregana-Zagreb-Lipovac
Dvije ili četiri trake 4
Udaljenost u km od lokacije 39 km
Unutarnji pristup lokaciji U zoni postoje izgrađene ceste u duljini 2.880,00 m širine 7 m koje su spojene na državnu cestu D2 prema Osijeku.
Masovna usluga za tranziciju  
Željeznička usluga (ako je moguća) Da
Ogranak da ili ne, ako ne, udaljenost do željezničke linije Da, postoji ogranak željezničke pruge, odnosno postojeći industrijski kolosijek u zoni koji je trenutno u fazi pripreme za obnovu od strane Hrvatski željeznica i njemu će imati pristup svi gospodarski subjekti u zoni.
Udaljenost do najbliže zračne luke km 20 km
Duljina piste Pista 2500 x 45m
Ime prijevoznika koji uslužuju zračnu luku e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Putnici Zračna luka Osijek pruža uslugu rezervacije i prodaje karata za međunarodne letove zrakoplovne tvrtki Ryanair i Germanwings, kao i za domaće letove nacionalne zrakoplovne tvrtke Croatia Airlines.
Čarter Organiziraju se turistički čarter letovi.
Zračni teret Zračna luka ima ozbiljne aspiracije za razvoj cargo djelatnosti, i do sada je obavila mnoštvo ad hoc operacija cargo zrakoplova, većinom tipa IL 76, koji nailaze na velike probleme u zemljama EU. Opsluživanjem ovakvih zrakoplova stekli smo određenu komparativnu prednost pred ostalim aerodromima u zemljama EU, pogotovo prevozeći lako pokvarljivu, elektroničku, humanitarni ili robu visoke vrijednosti, na relacijama između Europske Unije i zemalja Afrike, Azije i Bliskog Istoka.

Obilježja našeg gravitacijskog područja pogledajte pod Zračna luka Osijek.

Koristi koje cargo aviokompanije imaju koristeći Zračnu luku Osijek su:
• Izvrsna lokacija
• Pista 2500 x 45m
• Mogućnost opsluživanja 24/7
• Nezavisni ground handling
• Nezavisni špediter, carina, veterinar, sanitarni inspektor.....
• Dobri vremenski uvjeti
• U slučaju redovitosti letova - «all inclusive» cjenovna politika
Udaljenost od najbliže pomorske luke Riječna luka Vukovar na Dunavu     1 km                                                                                                                          
Pomorska luka Rijeka                  456 km
Pomorska luka Ploče                   463 km
Vrsta Luka Vukovar za pretovar i usluge skladištenja.
Luka Rijeka za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.
Luka Ploče za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.
Rijeka, jezero ili ocean  
Dubina kanala  
Obrtaj unutrašnje luke  
Postrojenja za kontejnere Da, Luka Rijeka.
Mogućnosti skladištenja Da
Carina u tom području Da
Udaljenost u km do većih regionalnih i evropskih centara: Blizina urbanog centra  km
Zagreb                      291 km
Osijek                       33   km
Luka Rijeka              456   km
Luka Ploče               463   km
Mađarska                  77   km
BiH                           52   km
Srbija                       26   km
Slovenija                 322   km
Crna Gora               310   km
Autobus-javni prevoz Da
Grafički prikaz prometne infrastrukture Da
   

Okoliš i zaštita objekta

Mjere zaštite od požara Postoji hidrantska mreža koja je namijenjena zaštiti od požara.
Udaljenost vatrogasne postrojbe 3 km
Policija 3 km
Održavanje javnih površina i javne rasvjete Da
Služba za održavanje parka Da
Ostale usluge unutar parka  
   

Pristojbe kod građevinske dozvole

Komunalni doprinos eur-kn/m3: Proizvodna poduzeća oslobođena su od plaćanja komunalnog doprinosa.

Ostala poduzeća plaćaju 20 kn/m³ - 2,72     €/m3      
Vodna naknada eur-kn/m3: Područje posebne državne skrbi:
Poslovne građevine, osim proizvodnih  15,75 kn/m3 - 2,14 €/m3
Proizvodne građevine                           1,85 kn/m3 - 0,25 €/m3
Otvorene poslovne građevine                5,25 kn/m3 - 0,71 €/m3 
Komunalna naknada: Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: od dobivanja uporabne dozvole u prvoj godini 100%, drugoj godini 50% i trećoj godini 25%,
Prosječni vremenski rok za:  
prijenos vlasništva: Općinski sud u Vukovaru
Ishodovanje građevinske dozvole: Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Grad Vukovar
Pod pretpostavkom da je dokumentacija kompletna i valjana potrebno je cca. 60 dana za ishodovanje građevinske dozvole što je u skladu sa rokovima definiranim Zakonu o prostornom uređenju.
Da, građevinska dozvola Kl.: UP/I-361-03/06-01/132, Ur.br.: 2196-03-01-06-07 od 30. svibnja 2006. godine.
Ishodovanje uporabne dozvole građevine: Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Grad Vukovar
Pod pretpostavkom da je dokumentacija kompletna i valjana potrebno je cca. 60 dana za ishodovanje građevinske dozvole što je u skladu sa rokovima definiranim Zakonu o prostornom uređenju.
Da, uporabna dozvola Kl.: UP/I-361-04/08-01/23, Ur. Br.: 2196/01-3-09-08 od 09. siječnja 2009. godine.
Registracije trgovačkog društva: Trgovački sud u Osijeku, vrijeme potrebno za osnivanje i registraciju cca. 7 dana
Radne dozvole za strane državljane: Izdavanje radne dozvole strancu - zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranca podnosi poslodavac (pravna ili fizička osoba) u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu svog sjedišta